Algemene Voorwaarden

Definitie

 • Advisering: adviezen, evaluaties, onderzoeken, Quick scans
 • Better Results Academy: academie voor OTO-activiteiten, Better Results Academie werkt als handelsnaam onder Integrato bv
 • Gebruiker: de gebruiker van de dienst, welke door Opdrachtgever is opgegeven (bijvoorbeeld een medewerker)
 • Meerwerk: de werkzaamheden of andere prestaties verricht door Integrato die buiten de inhoud en/of omvang van de in de offerte vallen
 • Duur Overeenkomst: Overeenkomst en/of SLA overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, of wijzigingen daarvan (inclusief gewijzigde functionele specificaties)
 • Integrato: Integrato bv, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Zwolle onder nummer 08192514
 • Offerte: het door Integrato opgestelde schriftelijk aanbod waarin zij aangeeft wat bij de dienst is inbegrepen en welk(e) bedrag(en) Opdrachtgever bij aanvaarding verschuldigd zal zijn
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Integrato een Overeenkomst heeft afgesloten
 • Overeenkomst: iedere tussen Integrato en Opdrachtgever tot stand gekomen schriftelijke afspraak waar de Algemene Voorwaarden onderdeel van uitmaken
 • Partij: iedere partij bij de Overeenkomst
 • OTO-activiteit: een door Integrato verzorgde of aangeboden event zoals cursus, workshop, OTO-activiteit, lezing, presentatie, OTO-activiteit of oefening
 • Werk: het uit te voeren werk, technische installatiewerk of de te verrichten levering

Algemeen

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met Integrato.
  2. Hieronder wordt onder andere verstaan: OTO-activiteiten, evaluaties, onderzoeken, Quick scans, apps, elektronische leeromgeving dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
  3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend als en voor zover Integrato dit schriftelijk heeft vastgelegd en bevestigd aan de opdrachtgever.
 2. Overeenkomsten
  1. Overeenkomsten van Integrato zijn mede gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
  2. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle daartoe essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.
  3. Integrato verplicht zich de door haar te verrichten activiteiten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
 3. Aansprakelijkheid
  1. Integrato aanvaardt aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan Integrato toerekenbare tekortkoming bij het uitvoeren van de Overeenkomst of door onrechtmatige daad, maar alleen als deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
  2. Integrato is niet aansprakelijk voor ongevallen van personen en of schade aan kleding of voorwerpen voor, tijdens of na een OTO-activiteit.
  3. Evenmin is Integrato aansprakelijk voor gedragingen van cursisten bij een repressief optreden waardoor schade of letsel wordt toegebracht of geleden en die zouden kunnen worden gerelateerd aan hetgeen tijdens een OTO-activiteit is geleerd.
 4. Overmacht
  1. Integrato is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, of niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze Overeenkomst verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Integrato geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Integrato niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
  3. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service -attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Integrato door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Integrato kan worden gevergd.
  4. Integrato kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
  5. Voor zover Integrato ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Integrato gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.
 5. Offerte
  1. Alle offertes zijn – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen – steeds vrijblijvend en gebaseerd op de bij de (eventuele) aanvraag verstrekte gegevens.
  2. Integrato kan niet aan haar offertes of aanbieding worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3. Een schriftelijke offerte die Integrato heeft uitgebracht is 4 weken geldig tenzij in de offerte een ander termijn is genoemd.
 6. Duur en afsluiting van de opdracht
  1. In overleg met de opdrachtgever stelt Integrato het tijdstip van aanvang en einde van een activiteit vast.
  2. Voor activiteiten zoals advisering of een onderzoeksopdracht kan de duur van de opdracht behalve door de inspanning van Integrato worden beïnvloed door meerdere factoren als de kwaliteit van de ontvangen informatie en de medewerking die door of vanwege de opdrachtgever wordt verleend. Van tevoren valt dan ook niet exact aan te geven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
  3. De opdracht is formeel afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is voldaan.
  4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswegen, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen reis-en verblijf,- verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Integrato niet tot het verrichten van alleen een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Meer/minderwerk
  1. Wijziging, aanvulling of correctie van de overeengekomen opdracht kan slechts bij nadere, schriftelijke Overeenkomst worden bepaald.
  2. Indien door omstandigheden die in de sfeer van de opdrachtgever liggen meerwerk noodzakelijk wordt om de opdracht uit te voeren, zal Integrato de opdrachtgever hieromtrent informeren en na overleg met de opdrachtgever tot uitvoering van het meerwerk overgaan. De kosten van dit meerwerk zullen voor rekening van de opdrachtgever komen.
  3. Integrato is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen. Zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
  4. Verricht Integrato werkzaamheden die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, vergoedt de Opdrachtgever deze volgens de gebruikelijke tarieven van Integrato op basis van nacalculatie.
  5. Opdrachtgever aanvaardt dat de werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Integrato beïnvloeden.
  6. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.
  7. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Integrato Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.
 8. Inschakelen van derden
  1. Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever en of Integrato geschiedt uitsluitend met wederzijds goedvinden.
 9. Vertrouwelijkheid
  1. Integrato is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.
  2. Zonder schriftelijke toestemming van Integrato zal de opdrachtgever aan derden geen mededelingen doen over de aanpak door Integrato en/of leer- en of lesprogramma’s, syllabi of rapportage van Integrato ter beschikking stellen. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, blijven het eigendom van Integrato.
  3. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in en buiten de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
 10. Eigendomsrecht
  1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Werk(en), maatwerk, de adviezen van Integrato, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Integrato of diens licentiegevers. Iedere afwijking van het voorgaande is slechts geldig indien zulks expliciet in een schriftelijke en ondertekende akte is overeengekomen, en geldt dan slechts voor de in de akte genoemde materialen en rechten.
  2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken.
  3. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever houdt niet in dat zij recht heeft op het verkrijgen van broncode. De gebruiksrechten geven geen recht tot het verlenen van een of meerdere sub-licenties aan derden die niet behoren tot de Opdrachtgever, tenzij Integrato of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
  4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit Werk(en) te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van Werk(en).
  5. Het is Integrato toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van Werk(en). Indien Integrato door middel van technische bescherming Werk(en) heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
  6. Indien Opdrachtgever en/of Gebruiker zelf informatie uploaden of data bewerken via de dienst, is en blijft dit eigendom van de Opdrachtgever. Integrato verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht om deze data (geen privacygevoelige data en geen content) en informatie in te zetten voor verbetering van de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Dit gebruiksrecht loopt ook door na beëindiging van de Overeenkomst.
  7. Integrato behoudt het recht de door de uitvoering van de dienst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  8. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van de data zoals verwerkt in de dienst.
 11. Persoonsgegevens
  1. Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/in het Engels GDPR) volgt dat Opdrachtgever de Gegevensverantwoordelijke is en Integrato de Verwerker.
  2. Indien Opdrachtgever of Gebruiker persoonsgegevens verstrekken aan Integrato en laatstgenoemde deze verwerkt, vallen zowel Opdrachtgever als Integrato onder de AVG, waarbij volgens de terminologie van die wet Opdrachtgever de ‘Gegevensverantwoordelijke’ vormt en Integrato de ‘Verwerker’.
  3. Op grond van de AVG dienen Gegevensverantwoordelijke en Verwerker een Overeenkomst te sluiten met betrekking tot de door Opdrachtgever dan wel Integrato uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Bij gebreke van een nadere expliciet overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als een Overeenkomst in de zin van de AVG.
  4. Integrato zal slechts persoonsgegevens verwerken op instructie van Opdrachtgever, behoudens enige verwerking vereist volgens de wet. Alle persoonsgegevens die door Integrato in het kader van de dienst worden verwerkt, worden geacht te zijn verwerkt op de instructie van Opdrachtgever.
  5. Integrato zal zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de dienst of infrastructuur van Integrato bevinden.
  6. Integrato staat er tevens voor in dat eenieder die handelt onder het gezag van Integrato, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever.
  7. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in de dienst van Integrato.
 12. Facturering
  1. Integrato factureert het overeengekomen bedrag na de activiteit bij de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden dit bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.
  2. Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. In geval van wanbetaling komen verder alle kosten door wanbetaling voor rekening van de opdrachtgever.
  3. Bij Overeenkomsten met een looptijd van meer dan één maand factureert Integrato maandelijks een evenredig gedeelte van het totale bedrag.
  4. Integrato houdt zich het recht voor om bij het sluiten van de Overeenkomst een gehele of gedeeltelijke betaling van het overeengekomen bedrag te verlangen. Dan dient de opdrachtgever het overeengekomen bedrag te voldoen uiterlijk één maand voor de aanvang van de afgesproken activiteit.
  5. De financiële verplichting van de opdrachtgever ten opzichte van Integrato vervalt niet door het annuleren van een activiteit door de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s).
 13. Wijziging van de algemene voorwaarden
  1. Integrato behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Integrato of schriftelijk.
  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 14. Toepasselijk recht
  1. Op alle offertes, aanbiedingen, (rechts)handelingen, deze algemene voorwaarden zelf en dergelijke van Integrato en Overeenkomsten tussen Integrato en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die tussen partijen naar aanleiding van een offerte, aanbieding, (rechts)handeling, Overeenkomst en dergelijke, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van Overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in Zwolle, tenzij de wet anders voorschrijft.

Oto-activiteiten

 1. Inschrijvingen
  1. Inschrijvingen voor OTO-activiteiten van Integrato geschieden op volgorde van opgave. Indien de inschrijving Integrato pas bereikt nadat het maximaal aantal deelnemers is bereikt, zal Integrato de inschrijving bewaren en alsnog aanvaarden bij uitval van een andere deelnemer. Integrato zal hierover tijdig mededeling doen.
  2. Integrato kan een Opdrachtgever weigeren of de reeds bevestigde inschrijving van Opdrachtgever ongedaan maken naar eigen inzicht. De inschrijving of het ongedaan maken zal per e-mail worden bevestigd. Zonder expliciete bevestiging is er geen sprake van een geldige inschrijving.
  3. Integrato heeft het recht om een inschrijving als definitief te bestempelen als de vergoeding voor de OTO-activiteiten is betaald.
  4. Integrato heeft na de bevestiging van de inschrijving en voor de aanvang van de OTO-activiteit het recht het programma van de OTO-activiteit organisatorisch dan wel inhoudelijk te wijzigen, zonder het recht van Opdrachtgever op enige restitutie of enige schadevergoeding.
  5. Bij wangedrag van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) heeft Integrato het recht de verdere deelname aan een OTO-activiteit te weigeren. De opdrachtgever heeft dan geen recht op terugbetaling van het door deze aan Integrato betaalde bedrag.
  6. Het is Integrato toegestaan de locatie en de data/tijden van de OTO-activiteit te wijzigen. Opdrachtgever wordt hiervan uiterlijk twee weken voor aanvang van de OTO-activiteit op de hoogte gesteld.
  7. Indien een trainer wegens ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat is de OTO-activiteit te verzorgen, behoudt Integrato zich het recht voor een vervangende trainer te verzorgen of de OTO-activiteit te verplaatsen naar een andere datum, waarbij eventueel ook een andere trainer kan worden ingezet.
  8. Het Werk dat aan Opdrachtgever wordt verstrekt ten behoeve van de OTO-activiteit, dient uitsluitend te worden gebruikt voor eigen (studie)gebruik van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever, behoudens toestemming van Integrato, niet toegestaan om dit Werk; (a) openbaar te maken, (b) te gebruiken voor het geven van OTO-activiteiten/cursussen et cetera en/of (c) op (andere) commerciële wijze te gebruiken.
 2. Annuleren van OTO-activiteit
  1. Voor iedere OTO-activiteit met open inschrijving is een minimum en maximumaantal deelnemers vastgesteld. Integrato behoudt zich het recht voor bij onvoldoende inschrijvingen de OTO-activiteit te verplaatsen naar een andere datum, waarvan Opdrachtgever zo spoedig mogelijk bericht krijgt. Bovendien heeft Integrato het recht de OTO-activiteit te annuleren, waarbij restitutie plaatsvindt van reeds betaalde bedragen.
  2. Integrato heeft het recht zonder opgave van redenen een OTO-activiteit te annuleren. Integrato zal de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Integrato betaalde bedrag.
  3. Bij annulering door de opdrachtgever tot twee maanden voor aanvang van de OTO-activiteit is de opdrachtgever tenminste 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd alsmede de volledige kosten die Integrato aan derden verschuldigd is voor het nakomen van de Overeenkomst.
  4. Bij annulering door de opdrachtgever binnen twee maanden voor aanvang van de OTO-activiteit is de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de OTO-activiteit deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de OTO-activiteit deelneemt heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
  5. Annuleringen door de opdrachtgever dienen schriftelijk te gebeuren.
  6. Integrato heeft het recht bij gelegenheid van een ramp, crisis of zwaar ongeval, na overleg met de opdrachtgever, een activiteit te annuleren, wanneer een beroep wordt gedaan op expertise van of ondersteuning wordt verzocht van Integrato. In overleg met de opdrachtgever zal Integrato zich inspannen om de overeengekomen activiteit op een andere datum/tijdstip te laten plaats vinden. Als dit niet mogelijk blijkt, heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Integrato betaalde bedrag.

Apps

 1. Leveringsvoorwaarden
  1. Integrato zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen van goede vakmanschap uitvoeren.
  2. Integrato is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
  3. Partijen stellen in onderling overleg de technische en functionele specificaties van de te ontwikkelen programmatuur vast.
  4. Indien specificaties niet duidelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, heeft Integrato het recht deze zelfstandig vast te stellen.
  5. Opdrachtgever stelt Integrato voor het uitbrengen van de offerte en daarna volledig en correct op de hoogte van alle voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde informatie.
  6. De opdrachtgever zal Integrato toegang geven tot alle plaatsten, diensten en accounts onder zijn beheer die Integrato redelijkerwijs nodig heeft om Diensten te leveren. Wanneer dit niet juist of correct gebeurt, heeft Integrato het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  7. Integrato is niet aansprakelijk voor schade, wanneer Integrato is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  8. Indien Integrato tijdens de uitvoering van de Overeenkomst erachter komt dat het voor een correcte uitvoering daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Integrato en klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Dit kan consequenties hebben voor het geen oorspronkelijk overeengekomen werd. Hierdoor kan het overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van oplevering worden gewijzigd.
  9. Integrato kan een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, wanneer dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
  10. Indien de opdrachtgever tekortkomt in het nakomen van hetgeen waartoe hij jegens Integrato gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Integrato daardoor direct of indirect ontstaan.
  11. Indien Integrato met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Integrato desondanks te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs indien de prijsverhoging bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar was. De opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd om de Overeenkomst om die reden te ontbinden. Opdrachtgever is, na de oplevering, verantwoordelijk voor juiste ingebruikname van de geleverde producten.
  12. In geval van meerwerk zal de opdrachtgever hiervoor een aparte opdracht geven aan Integrato. Op deze opdrachten zijn de huidige algemene voorwaarden van toepassing. Te allen tijde houdt Integrato de vrijheid een opdracht tot het verrichten van meerwerk te weigeren.
 2. Inhoud van Apps
  1. Integrato kan niet de werkelijke eigenaar bepalen van de inhoud die is gemaakt en/of geüpload naar de App. Voor alle inhoud die is gemaakt en/of geüpload naar de App, wordt de Gebruiker beschouwd als de eigenaar van dergelijke inhoud en/of heeft hij een licentie en/of toestemming om de inhoud te gebruiken.
  2. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan inhoud te maken en/of te uploaden naar de App waarvan de Gebruiker niet de eigenaar is en/of geen licentie en/of toestemming heeft om de inhoud te gebruiken.
  3. Het gebruik van dergelijke inhoud van derden valt onder de gebruiksvoorwaarden van deze websites van derden en/of de licentie voor eindgebruikersakkoord van het derde deel dat de inhoud verstrekt. Gebruiker is verplicht zich te houden aan de voorwaarden van een derde. Integrato is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van inhoud van derden.
  4. App kan ook via de Service-inhoud leveren waarvan de eigenaar een derde is. Gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat Integrato te allen tijde, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving of verklaring en zonder aansprakelijk te zijn voor de Gebruiker, gerechtigd is dergelijke inhoud van derden uit de Service te verwijderen en/of te eisen dat Gebruiker dergelijke inhoud van derden verwijdert uit de App.
  5. Behalve zoals specifiek verstrekt en toegestaan door Integrato en/of de derde partij, is het Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om content van derden te reverse engineeren, te decompileren of te demonteren, en bovendien mag de Gebruiker geen sub licentie wijzigen, dupliceren, verspreiden, reproduceren, reproduceren, weergeven, overdragen, afgeleide werken maken van, toewijzen of anderszins gebruik maken van de inhoud van derden.
  6. Integrato is niet verantwoordelijk of aansprakelijk met betrekking tot diensten van derden die door de Gebruiker worden gebruikt of die via de Service worden geleverd. Het gebruik van deze services van derden valt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Gebruiker.
 3. Tekortkomingen
  1. Tekortkomingen van Integrato in de nakoming van de Overeenkomst kunnen niet aan Integrato worden toegerekend, wanneer zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens wet of algemeen geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Tekortkomingen van Integrato in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht bijvoorbeeld oorlog, overstroming, stremmingen in het vervoer, alle middelen tot energieopwekking, brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke aan overmacht onderhevige omstandigheden, worden niet aan Integrato toegerekend en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.
  3. Indien ten gevolge van overmacht, buitengewone of onvoorziene omstandigheden de uitvoering van de opdracht onmogelijk blijkt, zal Integrato de opdracht naar eigen inzien op zodanige manier wijzigen zodat uitvoering van de opdracht wel mogelijk is. Hierbij probeert Integrato de opdracht zoveel mogelijk te doen overeenkomen met de oorspronkelijke opdracht. Een en ander geldt niet indien uitvoering van de opdracht door overmacht, buitengewone of onvoorziene omstandigheden blijvend onmogelijk is geworden.
 4. Aansprakelijkheid
  1. Integrato is nimmer (dus ook niet ingeval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkoming in de nakoming van enig verplichting, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in recht komt vast te staan dat voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van het door Integrato te betalen bedrag ter zake de schadevergoeding en boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag daarvoor de door Integrato afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering.
  2. Daarenboven zal de hoogte van het door Integrato te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur ter zake van het/de betreffende goed(eren). In alle gevallen blijft echter gelden dat Integrato nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde van zaken in de onderneming van de opdrachtgever.
  3. Integrato is tegenover opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade wanneer duidelijk aantoonbaar is dat de schade door deze geleden rechtstreeks gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Integrato. Wanneer een fout onder betreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening niet voorkomen of vermeden had kunnen worden, is Integrato dus niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van de fout.
 5. Onderhoud
  1. Indien voor bepaalde software of dienst een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding het onderhoud van de software is inbegrepen, zal Integrato de software naar behoren up-to-date houden. Integrato kan hierbij afhankelijk zijn van de leverancier(s) en derden.
  2. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Integrato hier vooraf overleg over voeren met de opdrachtgever. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uur basis tenzij andere overeengekomen.
  3. Wanneer er een foutmelding ontstaat zal de opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Integrato geconstateerde fouten in de software gedetailleerd aan Integrato melden.
  4. Na ontvangst van de melding zal Integrato naar beste vermogen fouten, in de zin van reproduceerbare afwijkingen van de functionele specificatie, trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in (een) latere nieuwe versie(s) van de software. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Integrato te bepalen wijze en termijn aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
  5. Integrato is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende restricties in de software aan te brengen.
  6. Integrato garandeert niet dat de software zonder onderbreking of fouten zal werken.
  7. Integrato kan haar gebruikelijke tarieven en haar kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van andere niet aan Integrato toe te rekenen oorzaken of indien de software door anderen dan Integrato is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt expliciet niet onder onderhoud.
  8. Wijzigen van de opdrachtgever binnen de software is niet toegestaan tenzij anders overeengekomen.
 6. Levertijden
  1. Opgegeven verschijningsdata zijn streefdata en gelden uitdrukkelijk niet als fatale termijnen.
  2. De levertijd gaat in op het moment dat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van Integrato zijn.
  3. Overschrijding van levertijd, door inhoudelijke, temporele, kwalitatieve of problemen van welke aard ook, geeft de opdrachtgever nimmer het recht goederen of te verrichten werk te weigeren dan wel betalingen achter te houden. Overschrijding van de levertijd geeft nimmer, zelfs niet na ingebrekestelling, recht op schadevergoeding.
  4. In geval van overschrijding van de levertijd of de dreiging daarvan, stelt Integrato de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
  5. Het risico voor de (af) te leveren zaken gaat in alle gevallen over op de opdrachtgever indien de zaken zijn geladen ter verzending en/of indien zij het bedrijfsterrein hebben verlaten. Het risico tijdens het transport is van de opdrachtgever.