Voorwaarden Community

Welke regels gelden voor het gebruik van onze forums en waar kun je terecht als je een klacht hebt over een geplaatste mededeling?

 

Inhoudsopgave

Rechten en plichten van gebruikers

Hergebruik van bijdragen

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

Gedragsregels

Klachten

 

Rechten en plichten van gebruikers

 1. Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van het forum en de app eigenaar.
 2. Door uw gebruik van het forum geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. De app eigenaar heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.
 3. U mag het forum alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Ook staat het forum open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van een rechtstreeks tot die onderneming gerichte en op het forum geplaatste mededeling.
 4. Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door de app eigenaar gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de app uitgever/app eigenaar.
 5. Lezers van het forum moeten bijzonder voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers. Dit is vooral van belang bij adviezen op bijvoorbeeld financieel en medisch gebied, waarvoor altijd een deskundige en professionele adviseur dient te worden geraadpleegd.

Hergebruik van bijdragen

 1. Het is andere partijen dan de app eigenaar niet toegestaan bijdragen op het forum te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van de app eigenaar als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan de app eigenaar evenmin toegestaan om zonder toestemming van de app eigenaar samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan het forum te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

 1. De app eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten op het forum, noch in Nederland, noch daarbuiten.
 2. De app eigenaar sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van het forum dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het forum te gebruiken en/of te raadplegen.
 3. Het forum wordt beheerd door de app eigenaar. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het forum vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 4. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.
 5. Door gebruik van het forum aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van de app eigenaar in geval de app eigenaar (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval de app eigenaar dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.

Gedragsregels

 1. Bijdragen aan het forum worden geplaatst zonder tussenkomst van de app eigenaar. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.
 2. De app eigenaar behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum.
  Dat kan het geval zijn bij:
 • discriminerende/beledigende gebruikersnaam, profielfoto handtekening en/of commentaren.
 • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen.
 • het plaatsen van links naar illegale (download)websites of commerciële links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen.
 • het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het topic.
 • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon.
 • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers.
 • gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert.
 • het plaatsen van enquêtes, marketingonderzoeken, studieonderzoeken, petities en oproepen van welke aard dan ook.
 • het zich voordoen als een andere persoon.
 • het plaatsen van commerciële boodschappen.
 • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op een discussie, of voortzetting van deelname om welke reden dan ook niet bevorderlijk wordt geacht, dan kan de app eigenaar besluiten de toegang tot de community te ontzeggen.
Let bij plaatsing op:

 • de forumindeling; plaats je bericht bij het juiste onderwerp.
 • formuleer een duidelijke titel bij je bericht.
 • plaats je bericht maar op één plek binnen het forum.
 • wees zo volledig mogelijk, zodat moderators zo min mogelijk wedervragen hoeven te stellen om het probleem te achterhalen. Geef aan welke oplossingen voor je probleem je zelf al geprobeerd hebt.
 • de lengte en opmaak van je reacties en berichten. Het moet leesbaar blijven voor de andere deelnemers.
 • het doel van dit forum; je bent met andere gebruikers in gesprek. Het plaatsen van monologen/blogachtige reacties/discussies is dus niet toegestaan.

Omgang met moderators/forumbeheerders

 • het is niet toegestaan jezelf voor te doen als moderators/forumbeheerders of berichten te plaatsen die doen lijken dat je betrokken bent bij de organisatie.
 • wees respectvol richting moderators/forumbeheerders.
 • volg altijd de aanwijzingen van moderators/forumbeheerders op.
 1. Het integraal overnemen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op het forum is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het citeren of parafraseren hiervan, mits er duidelijk melding wordt gemaakt van een h je niet meer overneemt dan strikt noodzakelijk is én dit een duidelijk aanwijsbaar doel dient.
 2. Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Klachten

 1. Als u op het forum een bijdrage tegenkomt die naar uw mening uw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan het forum.
 2. U kunt uw klacht kenbaar maken aan de app eigenaar.
 3. Bij uw klacht dient u, onderbouwd, aan te geven welke bijdrage op het forum uw klacht betreft (liefst met kopie en met vermelding van het webadres of URL uit de adresbalk van uw browserprogramma) en welk wettelijk recht dan wel welk van deze gebruiksvoorwaarden naar uw mening door de bijdrage op het forum geschonden wordt. Vergeet verder niet uw contactgegevens te vermelden.

 

Datum inwerkingtreding: 01 januari 2020

Top