Feedback, klachten en geschillenregeling

Feedback

Wij doen er alles aan om onze opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. U bent hierbij een belangrijke schakel. Door onder andere uw feedback aan ons kenbaar te maken, zijn wij in staat nog beter inzicht te krijgen in uw wensen en verwachtingen. Feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander. Feedback is onmisbaar als je met anderen samenwerkt. Feedback kan positief en negatief zijn.

Wie behandelt uw feedback?

Omdat wij feedback erg belangrijk vinden, hebben wij een medewerker van ons bureau speciaal belast met de afhandeling hiervan.

Waarover kunt u reageren?
Uiteraard staat het u vrij om feedback in te dienen over alles en iedereen waarover u wel of niet (helemaal) tevreden bent. Wij hebben het liefst dat u dat in eerste instantie doet bij de medewerker die u geholpen heeft of waarmee u samengewerkt hebt. Meestal kan het probleem dan verholpen worden. Uiteraard geven wij de voorkeur aan het voorkomen van klachten.

Nog niet tevreden?

Bent u daarna nog steeds niet tevreden, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij:
Integrato bv
T.a.v. Klachtenregistratie
Benjamin Franklinstraat 16
8013 NC Zwolle

Wat verwachten wij van u?

Om uw reactie zo goed mogelijk te behandelen hebben wij minimaal vijf gegevens nodig:
1. Uw naam en (e-mail)adres.
2. Het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
3. De datum van uw klacht.
4. Een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht.
Beschrijf concreet en specifiek het gedrag dat u hebt gezien of gehoord.
5. Welke oplossing u van ons verwacht.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, reageren wij binnen vier weken. In principe handelen we uw klacht binnen acht weken af. Lukt dat niet, omdat het onderzoeken van de klacht meer tijd vergt, dan krijgt u daarvan zo spoedig mogelijk bericht.
Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De geheimhoudingsplicht vervalt indien enig wettelijk voorschrift betrokkene tot bekendmaking verplicht of de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit uit zijn taak bij de uitvoering van het reglement.
Uw klacht en de wijze van afhandeling registeren wij en bewaren wij voor een periode van de vastgestelde termijn, op dit moment twee jaar.

Hoe krijgt u bericht?

Zodra wij meer informatie kunnen geven over de stand van zaken, krijgt u daarvan telefonisch en / of schriftelijk bericht. In onze reactie geven wij aan welke acties ondernomen zijn om tot een oplossing te komen van het door u gesignaleerde probleem. Of welke stappen wij gaan ondernemen om tot een zo bevredigend mogelijk resultaat te komen.

Voorleggen aan onafhankelijke derde.

Mochten we niet tot een bevredigend resultaat komen, heeft de klant de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de hierna te noemen onafhankelijke derde:
Mr. G.D. te Biesebeek, Dobbe 73 8032 JX Zwolle
De klant kan een schriftelijk verzoek indienen tot benoeming van een andere dan de hierboven genoemde onafhankelijk derde. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal in overleg een voor die specifieke klacht onafhankelijke derde benoemd worden.
Het oordeel van de hierboven genoemde of na verzoek van indiener benoemde onafhankelijke derde is bindend.

Geschillen die tussen partijen naar aanleiding van een offerte, aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, kunnen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in Zwolle, tenzij de wet anders voorschrijft.